Workshop: Så möter vi utmanande situationer i klassrummet

Denna workshop görs med fördel tillsammans med hela lärarlaget på en folkhögskola. Syftet är att bli bättre på att möta svåra situationer som kan uppstå i klassrummet. Räkna med att avsätta minst 2-3 timmar.
Uppdaterad: 19 juni 2024

Det kan vara svårt att prata om svåra situationer som uppstår i klassrummen, var gränserna för ett samtal går och vilket mandat en pedagog har att säga ifrån till deltagarna. Den här workshopen ger en möjlighet att börja närma sig de utmaningar som uppstår i klassrummet. Det kan handla både om tydliga utmaningar som rasistiska uttryck men också gråzoner som kan vara svåra att bemöta.

Workshopen ger stöd för att kartlägga:

 • Vad din folkhögskola har för utmaningar eller behov. 
 • Tillsammans ta fram verktyg för att möta utmanande situationer i klassrummet. 
 • Stärka pedagogens roll. 
 • Dela erfarenheter.

Förberedelser

Lägg ut stora papper med rubrikerna:

 1. Utmaningar
 2. Åtgärder
 3. Behov. 

Ta fram pennor och post-its.

Dela in er i grupper. Utse en gruppledare som är lite extra ansvarig för att samtalet flyter och att alla får komma till tals. Låt varje del få handla om det ämne som berörs, försök att inte prata om åtgärder när ni diskuterar utmaningar exempelvis. 

Ta gärna en stund så att varje deltagare får reflektera över vad som krävs för att alla ska känna sig trygga i ett samtal. Skriv sedan ner detta på lappar och sätt upp i rummet så att alla kan se dem.  

Genomförande

Workshopen är indelad i fyra delar.

 1. Utmaningar
 2. Åtgärder
 3. Behov
 4. Diskussion

Del 1: Utmaningar

 • Dela konkreta exempel på utmaningar som ni har erfarenhet av (i första hand eller någon annan kollega på skolan).
 • Lyft exempel som är ”på gränsen” eller gråzoner. Finns det exempel på gränsen, som är svåra att ta i eller bemöta? 
 • Skriv ner utmaningarna på post-its. Sätt upp dem på pappret Utmaningar.

Del 2: Åtgärder

Spåna på vad ni skulle kunna göra –tankar och idéer på hur ett åtgärdsarbete skulle kunna se ut!

Ge konkreta exempel på åtgärder.

Fundera utifrån dessa tre olika åtgärdstyper:

1. Förebyggande åtgärder

Vilka förberedelser kan man som pedagog/ skolledning göra – vilka utmaningar kan komma i klassrummet och vilka åtgärder kan man ta till för att skapa så bra förutsättningar som möjligt?

Ex. Prata i klassrummet om rasism, gemensamma förhållningsregler, gränssättningar för pedagoger – var går mina gränser?

2. Reaktiva åtgärder

Hur gör man rent konkret för att bemöta utmaningar som uppstår?

Ex. Hur stoppar man ett samtal? Hur hanterar man när situationerna uppstår?

3. Efter

Kris- och konflikthantering. 

Ex. Samtal med den som drabbas, samtal med de som berörs av det som hänt. Hur ska det samtalet vara? Samtalsform? Handlingsplan?

Skriv ner

Skriv ner de olika åtgärder som ni diskuterar i gruppen allt eftersom ni diskuterat en åtgärdstyp. Sätt era postits på ett stort papper med titeln Åtgärder samt respektive underrubrik, antingen förebyggande, reaktiva eller efter.

Del 3: Behov

I denna del reflekterar grupperna kring vad de har för behov för att lyckas med sitt åtgärdsarbete.

Diskutera:

 • Vilket stöd behöver jag på min skola för att kunna genomföra ett åtgärdsarbete?
 • Vad finns det för resurser på min skola?
 • Vad gör vi redan och vad skulle vi kunna göra mer av?
 • Vad gör vi inte?
 • Vilka externa resurser skulle behövas? Utbildning? Metoder?
 • Vad behöver vi för stöd från FSO eller intresseorganisationerna?

Skriv ner:

 • Skriv ner era svar i gruppen på post its.
 • Grupperna sätter upp sina post-its på ett stort vitt papper (ett per grupp) med titeln BEHOV

Reflektera

Ägna en stund i gruppen åt att reflektera tillsammans inför delande med övriga grupper.

Sortera

Försök sortera era post-its. Det kan vara efter relevans, mest akut, känslor eller något annat. 

 • Vilka utmaningar, åtgärder och behov som ni diskuterat i din grupp idag tar du med dig?
 • Vad är mest relevant för dig och din skola?
 • Hur tar du med dig detta?
 • Vad vill du förmedla till dina kollegor och skolledning?

Del 4: Gemensam diskussion

Avsluta med ett gemensamt samtal och delande med övriga grupper utifrån ovanstående frågor.