Frågebatteri för att förstå resultatet från Folkhögskoleenkäten

Titta på resultatet utifrån olika perspektiv tillsammans. Ta hjälp av dessa frågor.
Uppdaterad: 8 mars 2024

Om de svarande

 • Hur ser svarsfrekvensen ut? Finns det till exempel någon bakgrundsvariabel (kön, födelsebakgrund, kurs) som är avvikande representerad bland de svarande?
 • På vilket sätt har ni föreberett och skapat förutsättningar för deltagarna att svara på enkäten? På vilket sätt har pedagogerna varit delaktiga?
 • Kan ni se aktiviteter som verkar ha varit framgångsrika för en hög nivå av genomförande? Finns det goda exempel som går att tillämpa i större omfattning? Skulle det kunna medföra någon risk att tillämpa det i större omfattning?
 • Hur ser era deltagargrupper ut? Hur tänker ni att det påverkar resultatet på frågorna i enkäten?

Dimensionerna i spindeldiagrammet

 • Vad i er verksamhet (förutsättningar, organisation, struktur, kultur...) vittnar om betydelse för respektive dimension? Vad kan deltagaren ha mött som har gett hen upplevelsen inom respektive dimension?
 • Sticker någon dimension ut? Vad tror ni att det beror på?
 • Stämmer deltagarnas upplevelse av er skola överens med er upplevelse? Om inte, vad vill ni ta reda på mer om? Hur och när ska ni göra det? Vad ska ni göra av den nya förståelsen?
 • Vilka likheter och skillnader ser ni mellan allmänna och särskilda kurser? Vad kan de bero på?

Jämför över tid

 • Jämför med föregående års spindeldiagram. Har det skett några förändringar mellan åren?
 • Vad kan förändringen bero på? Har ni arbetat aktivt med någon del efter föregående års analys, eller finns det andra förklaringsmodeller till förändringen?

Motiv och effekt

 • Finns det något i deltagarnas motiv till att välja just er skola som förvånar er?
 • På vilket sätt tänker ni att deltagarnas motiv påverkar er verksamhet? Finns det några styrkor eller risker med deltagarnas motivbild?
 • Vad i er verksamhet (förutsättningar, organisatoin, struktur, kultur...) vittnar om betydelse för respektive upplevd effekt? Vad kan deltagaren ha mött som har gett hen upplevelsen för respektive upplevd effekt?
 • Finns det någon upplevd effekt som sticker ut? Vad tror ni att det beror på?
 • Stämmer deltagarens upplevda effekt överens med er upplevelse av vad ni erbjuder deltagarna? Om inte, vad vill ni ta reda på mer om? Hur och när ska ni göra det? Vad ska ni göra av den nya förståelsen?

Jämför över tid

 • Har det skett några förändringar mellan åren?
 • Vad kan förändringen bero på? Har ni arbetat aktivt med någon del efter föregående års analys? Eller finns det andra förklaringsmodeller till förändringen?

Jämför motiv med effekt

 • Vad ser ni om ni jämför deltagarnas motiv med deras upplevda effekt? Finns det påståenden som skiljer sig åt? Vad kan skillnaderna bero på?
 • Finns det delar som ni vill ta reda på mer om? Hur och när ska ni göra det? Vad ska ni göra av den nya förståelsen?

Inspiration

 • Vad i er verksamhet (förutsättningar, organisatoin, struktur, kultur...) vittnar om betydelse för respektive upplevd effekt? Vad kan deltagaren ha mött som har gett hen upplevelsen för respektive område för ökad inspiration?
 • Finns det något område som sticker ut? Vad tror ni att det beror på?
 • Stämmer deltagarnas upplevelse om ökad inspiration överens med er upplevelse av vad ni erbjuder deltagarna? Om inte, vad vill ni ta reda på mer om? Hur och när ska ni göra det? Vad ska ni göra av den nya förståelsen?

Jämför över tid

 • Har det skett några förändringar mellan åren?
 • Vad kan förändringen  bero på? Har ni arbetat aktivt med någon del efter föregående års analys, eller finns det andra förklaringsmodeller till förändringen?

Viktiga faktorer

 • Finns det någon viktig faktor vars resultat sticker ut? På vilket sätt avviker resultatet, är det exempelvis i relation till den deltagargrupp som har svarat på enkäten och er förväntade bild av resultatet?
 • Vill ni undersöka någon av de faktorer som deltagarna anger är viktiga? Hur och när ska ni göra det? Vad ska ni göra av den nya förståelsen?

Jämför över tid

 • Har det skett några förändringar mellan åren?
 • Vad kan förändringen bero på? Har ni arbetat aktivt med någon del efter föregående års analys, eller finns det andra förklaringsmodeller till förändringen?

Jämför upplevd effekt med viktiga faktorer

 • Vad ser ni om ni jämför deltagarnas upplevda effekt med vad de tycker är viktiga faktorer? Finns det områden som skiljer sig åt? Vad kan skillnaderna bero på? Finns det delar som ni vill ta reda på mer om? Hur och när ska ni göra det? Vad ska ni göra av den nya förståelsen?
 • Hur ser ni på skillnader och/eller likheter mellan upplevd effekt och vad deltagarna anser är viktiga faktorer? Är det viktigt att de stämmer överens i hög utsträckning eller inte? Hur påverkar det er syn på er verksamhet?

Information

 • Vad i er verksamhet (förutsättningar, organisation, struktur, kultur...) vittnar om betydelse för respektive påstående?
 • Vad kan deltagaren ha mött som har gett hen upplevelsen för respektive påstående?
 • Finns det något påstående som sticker ut? Vad tror ni att det beror på?
 • Stämmer deltagarnas upplevelse av informationen de har fått överens med er bild av informationen som ni ger? Om inte, vad vill ni utforska vidare? Hur och när ska ni göra det? Vad ska ni göra av den nya förståelsen?

Jämför över tid

 • Har det skett några förändringar mellan åren?
 • Vad kan förändringen bero på? Har ni medvetet förändrat något, kanske med hjälp av föregående års analys, eller finns det andra förklaringsmodeller till förändringen?

Ladda hem innehållet på den här sidan

Kontakt

Har du frågor om Folkhögskoleenkäten? Mejla oss!

enkat@sverigesfolkhogskolor.se