Att strukturera ett förändringsarbete

Tidsåtgång: Minst en lektion

Förberedelser: Miro om ni arbetar digitalt, Post-its och papper om ni arbetar i klassrummet.

Syfte: Upplägget ger exempel på hur man kan strukturera sitt förändringsarbete genom att arbeta med syfte, mål och målgrupp. 

Uppdaterad: 28 juni 2024

Introduktion

Denhär övningen är framtagen av pedagoger från Bona folkhögskola. De startade arbetet med förändringsarbetena genom att gå igenom hur man kan strukturera sitt arbete. Tillsammans tittade de på förändringsarbeten från andra deltagare för att inspireras och fundera över projektens syfte, mål och målgrupp. 

Syfte, mål och målgrupp

En bra början när man ska skapa ett förändringsarbete är att prata om arbetets syfte, mål och målgrupp.

Diskutera skillnaden mellan syfte och mål tillsammans med deltagarna.

 

Syfte 

Ett syfte beskriver varför man utför en viss handling. Vad som är motivet och nyttan med ett projekt. Ett syfte beskrivs ofta som något övergripande och är inte alltid mätbart.

Exempel syfte: 

Ett förändringsarbete om psykisk ohälsa bland skolelever skulle tex kunna ha syftet att sprida kunskap till elever om hur man kan göra för att söka hjälp eftersom det skulle kunna öka kunskapen och hjälpa fler.

 

 

Mål

Ett mål är det resultat man vill åstadkomma med sin insats, det förväntade resultatet. Det bör vara mätbart och tidssatt så att man kan fastställa när målet är uppnått. Frågor man kan ställa sig själv om mål är tex:

Vad ska vi ha uppnått när förändringsarbetet är avslutat?

Vad ska vi kunna när förändringsarbetet är slutfört?

Exempel mål: 

Ett förändringsarbete om psykisk ohälsa bland skolelever skulle tex kunna ha målet att nå minst 50 elever med information om var man kan vända sig för att få hjälp senast den 1 maj. 

 

 

Målgrupp

Ett förändringsarbete har en eller flera målgrupper. Det är de som arbetet främst riktar sig mot. Oftast brukar man ha en primär målgrupp. Man kan ta hjälp av sitt syfte och mål för att klura ut vad ens målgrupp är.

Exempel målgrupp: 

Ett förändringsarbete om psykisk ohälsa bland skolelever med syftet att sprida kunskap om hur man kan få hjälp och målet att nå minst 50 elever med information har den primära målgruppen skolelever. Man kan tillochmed avgränsa målgruppen till skolelever i gymnasiet/ allmän kurs för att göra det ännu tydligare. 

 

Tips! Jobba med SMART-mål för att definiera vad som är projektets mål och hur det skiljer sig från syftet.

SMART mål.png

Uppgift till deltagare

Visa eller be deltagare titta eller läsa intervjuer med en eller flera deltagare om deras förändringsarbeten som ligger här på metodbanken. 

Skriv upp de tre rubrikerna syfte, mål och målgrupp och spåna tillsammans i helgrupp eller i mindre grupper vad som kan passa in på deltagarnas förändringsarbeten. 

Avslutande diskussion: 

Kan ett förändringsarbete ha flera syften? 

Kan ett förändringsarbete ha flera mål?

Hur kan man tänka för att skapa rimliga syften och mål som går att uppnå?

 

Titta på exempel från Bona folkhögskola

 

Saga - Dalslands folkhögskola

Läs om Sagas förändringsarbete här 

Bona - Saga ex kvadrat.png

Kawyan och Gabi - Röda korsets folkhögskola

Titta på intervjuer med Kawyan och Gabi om deras förändringsarbete här

Bona - Kawyan Gabi ex kvadrat.png