Logotyp för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation - RIO

Rapporter

Uppdaterad: 25 juni 2024

Aktuella frågor för folkhögskolans framtid

Beskrivning och kommentarer kring frågeställningar som är aktuella i diskussionen om stödet till folkhögskolor och deltagare inom utbildningsformen folkhögskola.

Ladda ner rapporten "Aktuella frågor för folkhögskolans framtid" (pdf)

Samhällsekonomisk effektutvärdering av folkhögskolan

En rapport från Payoff på uppdrag av RIO.

Ladda ner rapporten "Samhällsekonomisk effektutvärdering av folkhögskolan" (pdf) >

Vilka värden skapar folkhögskolan för individen och samhället i stort?

I folkhögskolans tradition är vi vana att tala om mjuka värden som livskvalitet, personlig växt och mognad. Vi har haft svårare för att tala om att folkhögskolan kan ge samhällsekonomiska effekter. Begrepp som produktionsvärde, stegförflyttningar, ökat skatteunderlag eller ”komma i jobb” har känts främmande och ovant för oss att använda.

Inom RIO kom en diskussion att föras om folkhögskolans samhällsekonomiska betydelse. Detta resulterade i att RIO gav konsultföretaget Payoff i uppdrag att utforma en modell för beräkning av samhällseffekter av rörelsefolkhögskolornas verksamhet.

Läs mer om rapporten här >

Folkhögskolans betydelse för individer och för samhället i stort

I denna kunskapsöversikt redovisas översiktligt resultat från forskning, utvärderingar och utredningar som på senare år belyst folkhögskolan. Rapporten redovisar både kvantitativa och kvalitativa forskningsresultat. Här presenteras även olika forskaren analyser och reflektioner om folkhögskolans betydelse för deltagarna och i samhället i stort. 

Läs mer om kunskapsöversikten >

En framåtsiktande översyn av rörelseägda folkhögskolors påverkansarbete och RIO:s roll (211104)

Strategirådet har på uppdrag av RIO tagit fram en rapport kring rörelseägda folkhögskolors påverkansarbete samt RIOs roll i sammanhanget.

En av RIO:s huvuduppgifter handlar om att bilda opinion och påverka villkor och förutsättningar för rörelsefolkhögskolornas verksamhet. Den antagna verksamhetsinriktningen från 2019 anger bland annat att RIO ska hävda och synliggöra utbildningsformen folkhögskola i det svenska utbildningssystemet, utreda de långsiktiga förutsättningarna för folkhögskolans grundfinansiering samt stödja medlemsskolornas regionala arbete för ökat regionbidrag.

Ladda ner hela rapporten här >

Samhällsekonomisk effektutvärdering och Folkhögskolornas regionalekonomiska avtryck

Företaget Payoff genomför på uppdrag av RIO studier om folkhögskolornas samhällsekonomiska effekter. Den första studien, Samhällsekonomisk effektutvärdering, presenterades i en delrapport november 2020. Slutrapport beräknas till hösten 2021. Totalt deltar 315 deltagare på 13 folkhögskolor i studien, dels genom samhällsekonomiska beräkningar kopplade till deltagarna, dels genom en enkätundersökning till deltagarna.

I den andra rapporten från Payoff, Folkhögskolornas regionalekonomiska avtryck, studeras folkhögskolornas påverkan på bruttoregionalprodukten i den region där skolan är placerad.

Läs mer om de båda rapporterna här >

Folkhögskolornas långsiktiga finansiering

Rapporten redovisar folkhögskolans ekonomiska läge. I ett inledande avsnitt görs en historisk tillbakablick på hur folkhögskolan finansierats, där staten ända sedan 1874 haft ett delat ansvar för finansieringen.

Sammanfattning: Folkhögskolornas långsiktiga finansiering (pdf) >

Utvärderingsmodell för värdet av rörelsefolkhögskolornas samhällsnytta

Vilken samhällsnytta bidrar de rörelsedrivna folkhögskolorna med i samhället genom sitt arbete för att stärka och utveckla deltagarna på skolornas utbildningar? 2018 anlitade RIO konsultföretaget Payoff för att ta fram en modell som visar på värdet av samhällsnyttan.

Payoff tog även fram en modell för att visa på det regionalekonomiska avtryck som respektive skola skapar genom att vara etablerad på en viss ort. Arbetet har genomförts i nära samarbete med RIO, dess styrelse och de tre medverkande pilotskolorna. 

Du kan läsa rapporten här >