Två folkhögskoledeltagare i en trappa.
Folkbildningen bär tanken att lärande inte behöver ha ett givet syfte utan kan vara ett mål i sig. Foto: Malin Sydne

Bildning och lärande

Folkhögskolan hävdar alla människors lika värde och är en stark röst för demokratiska fri- och rättigheter. Bildning är en väg till mognad, insikt och frigörelse. Idégrunden återspeglas i pedagogiken, där deltagarna har stort inflytande på och ansvar för sina studier.
Uppdaterad: 6 september 2023

Inom folkhögskolan anser vi att kunskap och bildning har ett egenvärde. Det innebär att till exempel behörighet till vidare studier inte behöver vara den enda drivkraften, utan att lärandet kan vara ett mål i sig. 

Studierna på folkhögskolan formas tillsammans med deltagarna och pedagogiken kan sammanfattas som "lärande nära människan". Det stärker engagemanget och motivationen. Lärandet utgår från deltagarnas hela livssituation. Deras tidigare erfarenheter och kunskap tas till vara och blir en grund för studierna.

På folkhögskolan används begreppet ”deltagare” i stället för ”elev”. Att vara deltagare är att vara delaktig i lärandet – att ha stor frihet och stort ansvar. 

Möten mellan människor

På folkhögskolorna möts människor som är olika – och lika. Samspelet mellan det som skiljer och det som förenar gör att människor kan växa och nå nya insikter. En vilja till möten mellan olikheter speglar också en människosyn som bygger på öppenhet och acceptans, respekt för alla människors lika värde och rättigheter och ansvar. På många skolor finns möjligheter till samvaro och gemensamma kultur- och fritidsaktiviteter även efter skoldagens slut. Det ger en social miljö som underlättar samspelet mellan människor.

Termen ”fritt och frivilligt” har under lång tid använts för att beskriva folkbildningen. Detta betyder att varje folkhögskola är fri att själv utforma sin inriktning och sina kurser. Folkhögskolan är en frivillig form av utbildning där deltagarna själva väljer att delta.

Teori och praktik går hand i hand

Folkhögskolan eftersträvar små undervisningsgrupper, hög lärartäthet och arbetar ofta ämnesövergripande. Genom att ämneskunskaperna integreras i större teman eller projekt vidgas perspektiven i lärandet. Sammanhang och samband tydliggörs i högre grad än med en strikt ämnesuppdelad undervisning.

Teoretiskt lärande och praktisk tillämpning går ofta hand i hand på folkhögskolan. Det är en självklarhet i många av folkhögskolans estetiska utbildningar och yrkesutbildningar. Även på allmän kurs, som ofta har en specialinriktning, är praktik och tillämpning av kunskaper viktiga inslag.

Folkhögskolans lärare bär folkhögskolans pedagogik. Lärarna har goda ämneskunskaper och didaktisk förmåga, men på folkhögskolan är lärarnas uppgift snarare att skapa förutsättningar för lärande. Det gör de genom att ställa frågor, väcka nyfikenhet och inspirera till goda samtal.