Folkhögskolans finansiering

En folkhögskolas verksamhet finansieras framför allt av statsbidrag, regionbidrag samt mobilitetsstöd. Andra inkomster kan också förekomma beroende på övrig verksamhet och vilken huvudman som står bakom skolan.
Uppdaterad: 7 mars 2024

Statsbidrag


Folkbildningsrådet

Staten betalar via Folkbildningsrådet ut bidrag till folkhögskolornas kärnverksamhet och extra bidrag till särskilda insatser. Aktuella villkor för statsbidrag finns i Folkbildningsrådets dokumentbank för folkhögskola.

Dokumentbank med villkor och anvisningar för folkhögskola (öppnas i ny flik)

Om statsbidrag från Folkbildningsrådet på folkbildningsradet.se (öppnas i ny flik).

Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM

Folkhögskolor kan söka Förstärkningsbidrag samt Särskilt utbildningsstöd från SPSM, med syfte är att underlätta studierna för personer med funktionsnedsättning. Folkhögskolor kan beviljas bidrag för insatser i kurser som har rätt till statsbidrag enligt Folkbildningsrådets kriterier. Vid insatser i uppdragsutbildning ska uppdragsgivaren stå för kostnaderna. 

Om statsbidrag från SPSM på spsm.se (öppnas i ny flik).

Mobilitetsstöd

Mobilitetsstödet är till för att underlätta möjligheterna till studier vid folkhögskolor i hela landet. Stödet är en ersättning mellan regioner för en deltagare som studerar på folkhögskola utanför sin hemregion. 

Mobilitetsstöd ges för särskild och allmän kurs på folkhögskola men inte till uppdragsutbildningar som till exempel studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF), etableringskurs och Svenska från dag ett.

Alla regioner har undertecknat en överenskommelse om ersättningsbelopp som följer SKR:s rekommendationer och har förbundit sig att stegvis närma sig och slutligen nå SKR:s rekommenderade nivå.

Folkbildningsrådet fakturerar berörda regioner en gång per termin och fördelar därefter bidraget till berörda folkhögskolor. 

Om Mobilitetsstöd på skr.se (öppnas i ny flik).

Om Mobilitetsstöd på folkbildningsradet.se (öppnas i ny flik).

Inomlänsbidrag eller regionbidrag

Vissa regioner betalar ut bidragsmedel till folkhögskolor inom den egna regionen, vilket ibland benämns som inomlänsbidrag eller regionbidrag. Det finns idag ingen översikt över vilka regioner som gör detta eller hur volymen på bidragen ser ut.